Đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ

@inproceedings{tnh2019NX,
  title={Đề nghị x{\^a}y dựng Luật Dẫn độ},
  author={C{\^o}ng an tỉnh},
  year={2019}
}
Bộ Cong an đang đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ nhằm luật hoa cac vấn đề phat sinh từ thực tiễn cong tac dẫn độ va đồng bộ hoa ...