• Geography
  • Published 2005

Česká občanská společnost 2004 : po patnácti letech rozvoje :zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českourepubliku

@inproceedings{Pospilov2005eskOS,
  title={{\vC}esk{\'a} ob{\vc}ansk{\'a} spole{\vc}nost 2004 : po patn{\'a}cti letech rozvoje :zpr{\'a}va z projektu CIVICUS Civil Society Index pro {\vC}eskourepubliku},
  author={Tereza Posp{\'i}{\vs}ilov{\'a}},
  year={2005}
}