Über die Frage der infektiösen Thrombose

Abstract

G a u l e , Uber d. Druckverh~ltnisse im Innern d. Herzens. Pflfigers Arch. Bd. 1 7 . 12. H o l m a n n , K patolog, anatomfi sierdca pri sklerosie arterii. 1886. 13. I w a n o w s k y , a) K patolog, anatom, sypnowo ti~a. Zurnal dla normMnoj i patolog, gistolog. Rudniewa. 1876. b) Uczebnik patolog, anatom. 1885 u. 1886. 14. K a c o w S k i j , K woprosu oh izmienienjach nierw, uzlow sierdca pri ostrych otraw, mineral, kislotami. Diss. 1 8 9 4 . 15. K o p l e w s k i j , Ob anatomi izmienienjach uzlow sierdca pri niekotorych patolog. proces, w sierdiecznoj mysrce. Pietierburg. Diss. 1881. 16. K o r o l e w , Ob izmienienjach nierw, uzlow sieMca blu~dajuszczawo nierwa i prodolgowat, mozga pri mechanicz. zatrud, dychanja. Diss. 1899. 17. K u 1 b i n , Alkogolizm. K woprosu o wlijanii chronicz, otraw, etilowym alkogol, i siwusz, maslom na ~iwotnych. Pietierburg. Diss. 1 8 9 5 . 18. K u z n i e c o w , Ob izmienieniach sierdiecznych uzlow pri ostrych i podostrych endokarditach. Pietierbnrg. Diss. 1892. --19. M e l n i k o w R a s w e d e n k o w , ttistolog. Untersuch. fiber d. elastische Gewebe in normal, u. in pa~holog. Veri~nderungen. Zieglers Beitriige Bd. 26. 20. M a r i n e s c o, Zentralblatt f. allg. Patholog. u. patholog. Anatomie. 1899. Nr. 19. 20. 21. 22. 21. N a t a n s d n , Patolog. anatom, izmien, awtomat, nierw. nzlow sierdca pri wozwrat, goriaczkie. Pietierburg. Diss. 1896. 22. 0 k m i a n s k i j , Patolog. anatom, izmienienja nierw, uzlow sierdca pri ostrom alkogolizmie u ~iwomych. Pietierburg. 1901. 23. P u g h a t , Des modifications histolog, d. cellules nerveuses darts l'~tat de faligue. Ac. des sciences. Novembre 1897. 24. Q u e r v a i n , Virchows Arch. Bd. 133, S. 48 and Virchows Arch. Bd. 107. 25. Ro s e n b a c h, 0 wlijanii golodania na nierw, centry. Diss. 1 8 8 3 . 26. S t r a u s s l e r , Jahrbficher f. Psychiatrie u. Neurologie. Bd. 21. Hft. 1~ .2. 27. S u c h a no w, Kratkij oczerk sowremiennawo uczenja o tonczajsrem strojenii nerwno i kletki Zurnal. Korsakowa. 1901. S. 14. 28. T r z e b i n s k i, Virchows Arch. Bd. 197, S. 120. 29. W e i n r i c h , Uber Nerven u. Ganglien im S~ugetierherzen. Inaugur.-Diss. 1888. 30. W i n o g r a d o ' w , Izmienien. sierdiecz, uzlow o~ chloroforma: Wracz. 1884. Nr. 37--40. 3t. D er s., Izmien. sierdiecz, nierw, uzlow pri krupozno i pnewmon. Dniew. Moskow. Pietierburg. Miedicin. obszczestwa. 1886. 32. D e rs. , Ostroje otraw, kokain, co smiert, ischodom. Fe~enied. klinicz, gazeta. 1889.

DOI: 10.1007/BF02025725

Cite this paper

@article{Nagoya2005berDF, title={{\"{U}ber die Frage der infekti{\"{o}sen Thrombose}, author={Dr. med. C. Nagoya}, journal={Virchows Archiv f{\"{u}r pathologische Anatomie und Physiologie und f{\"{u}r klinische Medizin}, year={2005}, volume={216}, pages={287-314} }