Áòøöóùùøøóò Øó Øøø Ëè Üüüùøøóò Òúúöóòññòø´ú½ººµ Óó Ööööò Ððöøó Öôô Ì Ö Óó Ääòòòðð Ööööñ Èèèðððô× Ââ« Ããòò Îîú Ëëëòóý Íëë»áòòóöññøøóò Ëëëëòòò Áò×øøøùøø

2 Features of the ASP EE 5 2.1 Dynamic Loading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 Network I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Inter AA Communication API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4 Security and Isolation… CONTINUE READING