Áëëçaeìáaeíçíë Äáåáì Ëëåááêçíèë Çê Ìàà Ëáaeaeíääê Ààaeae Éííìáçae Aeae Áìë Àààêççaeaeåáá Îîêëáçae Îááìçê º Ääãìáçaeçî Aeae Êçççêì Ããêëaeaeê ×øöö Blockinøº Ï ×øùùý Ôöóôöøøø× Óó Øøø ×óðùøøóò× Óó Øûó ××ññððòòòö Ôôöööóðð Õùùøøóò׸øøø ××òòùððö Òò Õùùøøóò Òò Ø× Ýýöóýòòññ Úö××óòò

@inproceedings{KERSNERAbstra2000aeae,
 title={{\'A}{\"e}{\"e}çae{\`i}{\'a}ae{\'i}ç{\'i}{\"e} {\"A}{\'a}{\aa}{\'a}{\`i} {\"E}{\"e}{\aa}{\'a}{\'a}{\^e}ç{\'i}{\`e}{\"e} Ç{\^e} {\`I}{\`a}{\`a} {\"E}{\'a}aeae{\'i}{\"a}{\"a}{\^e} {\`A}{\`a}aeae {\'E}{\'i}{\'i}{\`i}{\'a}çae Aeae {\'A}{\`i}{\"e} {\`A}{\`a}{\`a}{\^e}ççaeae{\aa}{\'a}{\'a} {\^I}{\^i}{\^e}{\"e}{\'a}çae {\^I}{\'a}{\'a}{\`i}ç{\^e} º {\"A}{\"a}{\~a}{\`i}{\'a}çaeç{\^i} Aeae {\^E}ççç{\^e}{\`i} {\~A}{\~a}{\^e}{\"e}aeae{\^e} ×{\o}{\"o}{\"o} Blockin{\o}º {\"I} ×{\o}{\`u}{\`u}{\'y} {\^O}{\"o}{\'o}{\^o}{\"o}{\o}{\o}{\o}× {\'O}{\'o} {\O}{\o}{\o} ×{\'o}ð{\`u}{\o}{\o}{\'o}{\`o}× {\'O}{\'o} {\O}{\^u}{\'o} ××{\~n}{\~n}ðð{\`o}{\`o}{\`o}{\"o} {\^O}{\^o}{\"o}{\"o}{\"o}{\'o}ðð {\~O}{\`u}{\`u}{\o}{\o}{\'o}{\`o}׸{\o}{\o}{\o} ××{\`o}{\`o}{\`u}ðð{\"o} {\`O}{\`o} {\~O}{\`u}{\`u}{\o}{\o}{\'o}{\`o} {\`O}{\`o} {\O}× {\'Y}{\'y}{\"o}{\'o}{\'y}{\`o}{\`o}{\~n}{\~n} {\'U}{\"o}××{\'o}{\`o}{\`o}},
 author={ROBERT KERSNERAbstra},
 year={2000}
}
 • ROBERT KERSNERAbstra
 • Published 2000

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES

Se ondorder interfa e equations for nonlinear di usion with very strong absorption

S. I. Shmarev V. A. Galaktionov, J. L. Vazquez
 • Comm . in Contemp . Math .
 • 1999

Kineti roughening phenomena , sto hasti growth , dire ted polymersand all that

Y.-C. Zhang T. Halpin-Healy
 • Physi s Reports
 • 1995

Ne essary and suÆ ient onditions for omplete blow - up and extintion for one - dimensional quasilinear heat equations

J. L. Vazquez V. A. Galaktionov
 • Rat . Me h . Anal .
 • 1995

Singular interfa e equation from omplex dire ted polymers

V. A. Galaktionov, S. P. Kurdyumov, A. P. Mikhailov
 • 1995

Dynami s aling of growing interfa es

G. Parisi, Y.-C. Zhang
 • Phys . Rev . Letters