[Vectorcardiographic study of pseudo-right ventricular hypertrophy in dilated cardiomyopathy].

@article{Hua1988VectorcardiographicSO,
  title={[Vectorcardiographic study of pseudo-right ventricular hypertrophy in dilated cardiomyopathy].},
  author={Zhang Hong Hua},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1988},
  volume={11 3},
  pages={151-3, 191}
}
  • Zhang Hong Hua
  • Published 1988 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…