[V. V. Rumiantseva (on her 60th birthday)].

  • Published 1979 in Arkhiv patologii