[Using pulsed Doppler echocardiography in diagnosing patent ductus arteriosus].

  • X D Shen
  • Published 1986 in Zhonghua xin xue guan bing za zhi