[Uses of polymerase chain reaction in the diagnosis of tuberculosis and its problems].

@article{Pan1995UsesOP,
  title={[Uses of polymerase chain reaction in the diagnosis of tuberculosis and its problems].},
  author={Su-yue Pan},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1995},
  volume={18 4},
  pages={197-8}
}
  • Su-yue Pan
  • Published 1995 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…