[Two-dimensional echocardiogram in the diagnosis of subaortic annular stenosis--report of 3 cases].

@article{Chen1984TwodimensionalEI,
  title={[Two-dimensional echocardiogram in the diagnosis of subaortic annular stenosis--report of 3 cases].},
  author={Xi Chen},
  journal={Zhonghua xin xue guan bing za zhi},
  year={1984},
  volume={12 2},
  pages={109-10}
}
  • Xi Chen
  • Published 1984 in Zhonghua xin xue guan bing za zhi