[Thyrotropin releasing hormone and blood pressure regulation].

@article{Wu1989ThyrotropinRH,
  title={[Thyrotropin releasing hormone and blood pressure regulation].},
  author={Zhen Yu Wu},
  journal={Sheng li ke xue jin zhan [Progress in physiology]},
  year={1989},
  volume={20 3},
  pages={263-4}
}
  • Zhen Yu Wu
  • Published 1989 in Sheng li ke xue jin zhan [Progress in physiology]