[The role of gerontology in the diagnosis and treatment of cardiovascular diseases].

Abstract

Niepodlegający wątpliwości fakt coraz częstszego korzystania przez osoby w zaawansowanej starości z wielu dziedzin medycyny prowokuje do rozważań, jak leczyć takich chorych. Czy standardy postępowania dla osób po 85. roku życia to te same standardy, którymi posługuje się filozofia medycyny opartej na faktach? Jak reagować na zupełnie nieplanowane przez nas… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics