[The role of autophagy in the immune response of tuberculosis].

@article{Hou2012TheRO,
  title={[The role of autophagy in the immune response of tuberculosis].},
  author={Jiang-hou Hou and Qi Li},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={2012},
  volume={35 3},
  pages={206-9}
}