[The potential clinical value of sodium pyruvate].

@article{Yuan2013ThePC,
  title={[The potential clinical value of sodium pyruvate].},
  author={Feng-qin Yuan and Yong-ping Zhu and Jin-ping Liu},
  journal={Zhonghua wei zhong bing ji jiu yi xue},
  year={2013},
  volume={25 5},
  pages={311-3}
}