[The clinical application of the closing volume: III. Air pollution and small airways (author's transl)].

@article{1981TheCA,
  title={[The clinical application of the closing volume: III. Air pollution and small airways (author's transl)].},
  author={},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1981},
  volume={4 2},
  pages={102-4}
}
  • Published 1981 in
    Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi…