[Target of PEEP setting for ARDS-transpulmonary pressure].

  • Lijuan Wu
  • Published 2014 in Zhonghua yi xue za zhi