[Study on HL-A antigens in Behçet disease].

@article{Ono1974StudyOH,
  title={[Study on HL-A antigens in Behçet disease].},
  author={Seigo Ono},
  journal={Nippon Ganka Gakkai zasshi},
  year={1974},
  volume={78 10},
  pages={1158-63}
}
  • Seigo Ono
  • Published 1974 in Nippon Ganka Gakkai zasshi