[Study of the chromosome sets in some species of lower monkeys used in experiments].

  • Z A Dzhemilev
  • Published 1977 in Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR

Topic