[Studies on respiratory mechanism in patients of pulmonary tuberculosis by spirometric measurements (author's transl)].

@article{Zhang1981StudiesOR,
  title={[Studies on respiratory mechanism in patients of pulmonary tuberculosis by spirometric measurements (author's transl)].},
  author={Yao Wei Zhang},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1981},
  volume={4 6},
  pages={355-7}
}
  • Yao Wei Zhang
  • Published 1981 in
    Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi…