[Status of and prospect on experimental studies of single Chinese herb inducing tumor cell apoptosis].

  • M. Li, J. X. Yu
  • Published 2001 in
    Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo…