[Schistosomiasis haematobia (report of 22 cases)].

@article{Wu1988SchistosomiasisH,
  title={[Schistosomiasis haematobia (report of 22 cases)].},
  author={Zhiwei Wu},
  journal={Zhongguo yi xue ke xue yuan xue bao. Acta Academiae Medicinae Sinicae},
  year={1988},
  volume={10 4},
  pages={306-7}
}
  • Zhiwei Wu
  • Published 1988 in
    Zhongguo yi xue ke xue yuan xue bao. Acta…