[Relation between the mortality of primary hepatic carcinoma and viral hepatitis in the surveillance areas of Jiangmen City].

  • Gabriel P. Lu
  • Published 1985 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…