[Radiation therapy of malignant tumors of the orbit].

@article{Vorobev1989RadiationTO,
  title={[Radiation therapy of malignant tumors of the orbit].},
  author={I. I. Vorob'ev and I V Limarova},
  journal={Meditsinskaia radiologiia},
  year={1989},
  volume={34 12},
  pages={61-70}
}