[Progresses in occupational diseases in China, 1996].

@article{Ren1996ProgressesIO,
  title={[Progresses in occupational diseases in China, 1996].},
  author={Yong-hui Ren and Shen Zhang},
  journal={Zhonghua yi xue za zhi},
  year={1996},
  volume={76 12},
  pages={931-2}
}