[Progress in the treatment of opiate dependence].

@article{Wu1995ProgressIT,
  title={[Progress in the treatment of opiate dependence].},
  author={Liu-xin Wu and Cailian Cui and Jeong Seok Han},
  journal={Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine},
  year={1995},
  volume={15 9},
  pages={569-73}
}

Topic