[Progress in study of B-model ultrasonography in prediction of fetal weight].

@article{Zhu1997ProgressIS,
  title={[Progress in study of B-model ultrasonography in prediction of fetal weight].},
  author={Jing-de Zhu and Zhong-ying Dai},
  journal={Zhonghua fu chan ke za zhi},
  year={1997},
  volume={32 6},
  pages={380-2}
}