[Progress in salivary gland study].

@article{Li2010ProgressIS,
  title={[Progress in salivary gland study].},
  author={Yan Li and Zhen-Min Zhao},
  journal={Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology},
  year={2010},
  volume={45 8},
  pages={509-11}
}