[Production of leucocyte (Le)-interferon by human tonsillar lymphocytes].

@article{Liang1985ProductionOL,
  title={[Production of leucocyte (Le)-interferon by human tonsillar lymphocytes].},
  author={X R Liang and Z. J. Zheng and Zhengxin X Ma and Ruixian Luo and Wei Zou},
  journal={Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica},
  year={1985},
  volume={25 2},
  pages={164-9}
}