[Principles for studying pharmacologic agents].

  • V. V. Zakusov
  • Published 1976 in Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR
Sorry, there's nothing here.