[Preparation methods for specific antibodies].

  • Teizo Kitagawa
  • Published 1987 in
    Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid…