[Pharmacological studies of a Chinese medicinal herb--Carthamus tinctorius].

  • Qi Gao
  • Published 1984 in
    Zhong xi yi jie he za zhi = Chinese journal of…