[Non-reactive tuberculosis: report of a case].

@article{Qu1983NonreactiveTR,
  title={[Non-reactive tuberculosis: report of a case].},
  author={Minghua Qu},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={1983},
  volume={6 4},
  pages={228-30}
}
  • Minghua Qu
  • Published 1983 in
    Zhonghua jie he he hu xi xi ji bing za zhi…