[Molecular mechanisms of antithrombin gene mutations in 3 pedigrees with hereditary antithrombin deficiency].

@article{Sun2013MolecularMO,
  title={[Molecular mechanisms of antithrombin gene mutations in 3 pedigrees with hereditary antithrombin deficiency].},
  author={Ling Sun and Zi-qiang Yu and Chao-rong Wang},
  journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi},
  year={2013},
  volume={34 3},
  pages={253-5}
}