[Metabolites of anti-arrhythmia agents, their pharmacodynamics and pharmacokinetics].