[Long-term effect of surgical repositioning of the impacted lower third molar].

  • Zhen Yu Dai
  • Published 1987 in
    Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua…