[Lesniowski-Crohn disease. Ileitis terminalis ulcerosa primitiva chronic non-specifica].

@article{Kapuciski1960LesniowskiCrohnDI,
  title={[Lesniowski-Crohn disease. Ileitis terminalis ulcerosa primitiva chronic non-specifica].},
  author={O Kapuściński},
  journal={Polski tygodnik lekarski},
  year={1960},
  volume={15},
  pages={1459-62}
}