[Koebner's phenomenon caused by radiations].

  • M Schwarzwald
  • Published 1960 in Radovi Medicinskog faculteta u Zagrebu