[Irina Konstantinovna Esipova (on her 60th birthday)].

  • Published 1977 in Arkhiv patologii