[Investigation on occupational health status in shoes factories in one district in Wenzhou].

@article{Chu2007InvestigationOO,
  title={[Investigation on occupational health status in shoes factories in one district in Wenzhou].},
  author={Jian Chu and Han Han and Rui-guo Zhuang},
  journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases},
  year={2007},
  volume={25 8},
  pages={508-9}
}