[In vitro binding of pentobarbital sodium--a component of nembutal--to human blood serum albumins].

Cite this paper

@article{Szaykowski1976InVB, title={[In vitro binding of pentobarbital sodium--a component of nembutal--to human blood serum albumins].}, author={A Szaykowski and Karen Kozlowski}, journal={Acta poloniae pharmaceutica}, year={1976}, volume={33 2}, pages={239-44} }