[Immunologic characteristics of serum CuZn-superoxide dismutase in cancer patients].

  • W. M. Shen
  • Published 1989 in Zhonghua yi xue za zhi