[How to determine short course antibiotic therapy for pneumonia].

@article{He2015HowTD,
  title={[How to determine short course antibiotic therapy for pneumonia].},
  author={Lixian He},
  journal={Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases},
  year={2015},
  volume={38 1},
  pages={2-4}
}
  • Lixian He
  • Published 2015 in
    Zhonghua jie he he hu xi za zhi = Zhonghua jiehe…