[Gonotrophic cycle of Anopheles sinensis in the north of Yanchen, Jiangsu].

@article{Lu1984GonotrophicCO,
  title={[Gonotrophic cycle of Anopheles sinensis in the north of Yanchen, Jiangsu].},
  author={Zhi Meng Lu},
  journal={Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Journal of parasitology & parasitic diseases},
  year={1984},
  volume={2 4},
  pages={271}
}
  • Zhi Meng Lu
  • Published 1984 in
    Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi…

Similar Papers

Loading similar papers…