[Function and modulation of endothelial progenitor cells].

@article{Yu2007FunctionAM,
  title={[Function and modulation of endothelial progenitor cells].},
  author={Yang Yu and Lan Huang},
  journal={Zhonghua xin xue guan bing za zhi},
  year={2007},
  volume={35 11},
  pages={1067-9}
}