[From the history of obstetrics in the Moldavian SSR].

  • M V KHOMUTOV
  • Published 1960 in Srpski arhiv za celokupno lekarstvo