[Filamentous proteins in the brain (author's transl)].

  • Hiroyuki Sakai
  • Published 1977 in
    Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid…