[Extracellular effect of high mobility group box-1 protein and its role in sepsis: an overview].

@article{Wang2003ExtracellularEO,
  title={[Extracellular effect of high mobility group box-1 protein and its role in sepsis: an overview].},
  author={Song-bai Wang and Yong-ming Yao},
  journal={Zhongguo wei zhong bing ji jiu yi xue = Chinese critical care medicine = Zhongguo weizhongbing jijiuyixue},
  year={2003},
  volume={15 11},
  pages={701-4}
}