[Expression and clinical significance of Notch1 in human hepatocellular carcinoma].

@article{Mi2012ExpressionAC,
  title={[Expression and clinical significance of Notch1 in human hepatocellular carcinoma].},
  author={Li-li Mi and Fei Yin and Shao-bo Du and Shu-kun Yao},
  journal={Zhonghua gan zang bing za zhi = Zhonghua ganzangbing zazhi = Chinese journal of hepatology},
  year={2012},
  volume={20 8},
  pages={628-9}
}