[Expression and clinical significance of Bmi-1 gene in multiple myeloma].

@article{Wei2012ExpressionAC,
  title={[Expression and clinical significance of Bmi-1 gene in multiple myeloma].},
  author={Wei Wei and Fan Zhou and Jian Hou},
  journal={Zhonghua xue ye xue za zhi = Zhonghua xueyexue zazhi},
  year={2012},
  volume={33 4},
  pages={316-8}
}