[Existing problems in researches on the application of Tripterygium].

  • Jia-Run Zheng
  • Published 2009 in
    Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo…